RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że: 

a)    Administratorem danych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

b)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: bkw@uwm.edu.pl, nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.

c)     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do opublikowania artykułu/recenzji w czasopiśmie naukowym „Przegląd Psychologiczny”, wydawanym przez Wydawnictwo UWM w Olsztynie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.

d)    Dane osobowe autora wraz z dokumentacją czasopisma, w którym artykuł/recenzja zostanie opublikowany/opublikowana, przechowywane będą przez okres trwania procesu wydawniczego, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

e)     Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do opublikowania artykułu/recenzji.

f)     Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

g)     Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.

h)    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

i)      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

j)      Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Do pobrania